Nalaten

Nalaten aan De Ark

Een mooi idee: ook na je overlijden nog bijdragen aan de missie van De Ark. De vraag 'waarom iets nalaten aan De Ark' is een persoonlijke vraag. Het antwoord hoort bij het eind van het leven. Je bent wellicht op zoek naar een goed doel voor je nalatenschap. De gemeente van Christusis is meer dan een goed doel. We mogen de blijde boodschap van eeuwig leven welke wij ontvangen hebben, doorgeven aantoe komstige generaties.

Je kunt De Ark op twee manieren in je testament opnemen namelijk met een legaat of met een erfstelling.

1. Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of aard is in het testament beschreven en voor zover van toepassing, waarvoor het bestemd is.

2. Erfstelling
Het is mogelijk de kerkelijke gemeente als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te benoemen. Een erfgenaam is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld de kerk) die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als je De Ark tot (mede) erfgenaam benoemt in je testament, dan wordt de gemeente, samen met eventueel andere erfgenamen, verantwoordelijk voor jouw nalatenschap. Je kunt in het testament aangeven, hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Notaris
Een testament laat je opmaken door de notaris. In het testament is vermeld waar de nalatenschap uit bestaat en of het gaat om een legaat of een erfstelling.

Geen belasting
Op grond van de nieuwe wet op de schenk- en erfbelasting betaalt degene die bij testament aan de kerk een legaat of een erfstelling nalaat geen belasting over het geschonken bedrag. Ook de kerk betaalt geen belasting. Het totale nagelaten bedrag komt dus ten goede aan De Ark.

Vragen?
Heb je nog vragen over het opnemen van De Ark in je testament of wil je van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met de taakgroepleider Financiën (financien@bgdeark.nl). Een gesprek wordt uiteraard in vertrouwen gevoerd. Voor algemene vragen over erven en schenken kun je terecht bij de notaristelefoon: 0900- 3469393 of op de website www.notaris.nl