Verwachtingsvol geloof

Wij geloven

  • dat alles mogelijk is voor wie gelooft,
  • dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus,
  • in het moedig en vol vertrouwen zetten van stappen in geloof,
  • dat we na onze natuurlijke dood bij Hem zullen zijn,
  • dat Jezus binnenkort terugkomt.

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’
(Marcus 9:23)

Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de booten liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
(Matteüs 14:29-31)


Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.
Efeziërs 3:20)

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
(Matteüs 24:30)