Kerstgroet 2018 uit Israël

Nieuws uit de Negev-woestijn van Albert en Esther
– 22 december 2018 –
Lieve familie, vrienden, meelevenden en gemeenten,

Zowel in Holland als in Israël is december de maand van de lichtjes. Het kerstfeest zoals wij dat kennen vanuit Nederland, kennen ze hier niet. Geen versieringen en/of en verlichte kerstbomen. In deze maand wordt bij ons het Chanoekafeest gevierd. Tijdens dit feest wordt op veel plaatsen de chanoekia (9-armige kandelaar) aangestoken.Ook Esther had het plan opgevat om een chanoekia te kopen, en die in het inloophuis neer te zetten, om ’s avonds te branden.In een winkel vlakbij het Inloophuis  zijn deze chanoekiot te koop. Toen ze de chanoekia bestelde, stond er een (ons bekende) rabbijn naast haar. Hij zei tegen de andere klanten en met name tegen de verkoper: ”Jij mag aan haar helemaal gaan chanoekia kandelaar verkopen, want zij is geen Jood maar christen”. Hij richtte zich tot Esther en zei: ”Jij bent Amalek, Haman” etc.Terwijl anderen toekeken, zei Esther: ”In de eerste plaats ben ik een mens. In de tweede plaats ben ook ik een schepsel van God”. Toen draaide hij zich om en ging weg en kon Esther de chanoekia toch gewoon kopen.Een ander die voor ons etalageraam stond riep: ”Kijk nou toch, allemaal Joodse symbolen, dat zijn dingen van ons!”Dimona blijft een “ingewikkelde” zaak. Gebruik je zogenaamde christelijke symbolen, dan is het niet goed. Maar gebruik je Joodse symbolen dan is het ook niet goed. In veel plaatsen in Israël is dat anders. Al jaren lang deelt de gemeenteraad van Jeruzalem zelfs gratis kerstbomen uit aan de christelijke gemeenschap.

Inloophuis

Tijdens het Chanoekafeest was het inloophuis elke ochtend open. Ook waren we daar ’s avonds van 16.00-20.00 uur. Het kwam voor dat we in de straat bijna als laatsten het licht uitdeden, omdat “klanten” bleven hangen.Van sommigen bezoekers krijgen we ook wat meer “inside” informatie. Zo vertelde iemand, dat één van de rabbijnen hem had opgebeld. Hij had hem uitgenodigd voor een sabbatsmaaltijd. Hij vond het maar wat vreemd. Hoe kwamen ze aan zijn telefoonnummer enz.?  Het bleek dat ze hem regelmatig in het inloophuis hadden gezien, en hem wilden waarschuwen!De hele felle tegenstand is verdwenen. Af en toe zijn er nog wel studenten van een Talmoed school die komen demonstreren. Helaas worden ze door hun geestelijke leiders opgestookt. En men heeft daar zo hun tactieken voor. Eén van de tactieken is het verspreiden van leugens. Zo deed een verhaal de ronde, dat wij naar scholen zouden zijn geweest, om daar kinderen proberen over te halen om christen te worden. Helaas worden deze leugens door sommige lieden graag geloofd. Een Joodse man (geen christen) die getuige was van één van die demonstraties merkte op: ”Dat wat hier gebeurt, is toch hetzelfde als dat wat er met Jezus gebeurde; ook Hij werd toch steeds vals beschuldigd?”Als er demonstraties zijn, dan houden we ons altijd “koest”. Maar anderen, die het onrecht zien reageren soms anders. Een Holocaust-overlevende die we goed kennen, werd het op een gegeven moment te veel. Hij pakte een bezem en ging de ‘discipelen’ te lijf. Esther moest hem tegenhouden.

Jacob

Helaas maken de “religieuzen” zichzelf niet echt geliefd bij een deel van de plaatselijke bevolking. Steeds meer mensen gaan zien (en ze zeggen het nu ook tegen ons) dat veel godsdienstige mensen juist het tegenovergestelde doen van dat, wat God van hen vraagt.Hier volgt een kort verslag van een deel van een gesprek dat Esther had met iemand die ze al langere tijd kent. En die altijd wel wilde praten maar toch ook altijd wat op “afstand” bleef. Nu wilde hij zijn verhaal toch wel eens kwijt….

Jacob: “Esther, je moet weten, dat er geen enkele rechtvaardige Jood is in de wereld. Alle Joden zijn zondaren en we maken er met z’n allen een potje van”. Ze hebben de Thora, maar ze doen niet wat er in staat, zelfs het tegenovergestelde. Alles draait om geld en om hunzelf.Esther: ”Jacob, weet je, Ik ken een Jood die wel rechtvaardig is, en Hij heeft geen enkele zonde gedaan heeft en Hij doet geen enkele zonde”. Zijn Naam is Yeshua, Jezus. De reactie van Jacob: ”Die wil ik wel leren kennen. Waar woont die Jood?”

Een ander roept vanaf een terras om bij hem te komen. Hij komt direct met zijn vraag: ”Ik wil ook praten met God, maar kun je me ook zeggen hoe dat moet?”

Gemeente

In de Gemeente in Beersheva zijn we begonnen met een serie preken uit de 2e Petrus brief.Samen met de kinderen vierden we het chanoekafeest.Gemeente Beersheva 1x in de week heeft Albert een bijeenkomst met een aantal studenten op de universiteit in Beersheva. Hij geeft daar (mede) leiding aan een discipelschaps cursus.Elke vrijdagavond komen we als kleine huisgemeente bij elkaar. Een aantal weken geleden zijn we begonnen met een ‘prekenserie’ uit de Efeze-brief. De Gemeente is een teer plantje. Ons gebed is dat zij mag groeien, zowel in aantal als in diepte.Ook op woensdagavond komen we bij elkaar. Deze avond is een avond waarop we aan de hand van een Psalm met elkaar spreken en met en voor elkaar bidden.Igor en

Julia

We zijn blij met de inzet van Igor en Julia. Helaas moeten zij beiden hard werken, en hebben ze daardoor niet veel tijd meer over om zich in te zetten voor het werk in bijvoorbeeld het Inloophuis. We zien dat zij eigenlijk een grotere plaats in zouden moeten nemen in dit werk. Omdat Igor en Julia beiden Russisch spreken zouden zij een grote aanwinst zijn in het inloophuis. We zijn aan het onderzoeken of Igor een dag minder kan gaan werken. En op die dag het inloophuis zou kunnen “bezetten”.

Gezondheid

Met de gezondheid van Albert gaat het goed. Het had nogal wat voeten in de aarde, om de juiste arts te vinden. Iemand die verstand heeft van alles wat te maken heeft het hypofyse, hormonen enz. Uiteindelijk kon zijn bloed worden geprikt en worden onderzocht. Naar aanleiding hiervan kreeg hij verleden week van de professor het groene licht om de medicijnen (hydrocortison) af te bouwen. Inmiddels is hij van de medicijnen af. Geprezen zij de Heere!

Israël

Ook hier in Israël is de “vrede op aarde” nog niet aangebroken. Nog steeds zijn er regelmatig aanslagen, waarin doden te betreuren zijn. Ook politiek gezien blijft het onrustig. Wij geloven dat er uiteindelijk maar Eén is die de vrede en de rust kan brengen: De Messias van Israël, de Koning der Joden, de Heiland der wereld. Zolang Israël deze Messias blijft afwijzen zal zij de echte Rust niet kennen. Voor heel wat Joodse mensen kan de Messias iedereen zijn behalve Jezus. Voor anderen is de Messias niet meer dan een idee. De leider van het sanhedrin in Israël zei: “De Messias is een Jood, maar het is niet Jezus. Als christenen dat willen geloven, dan is dat fijn voor hen. Maar wij zullen onze gedachten (over Hem) niet veranderen. Wij gaan liever terug naar Auswitch, dan dat we onze religie  veranderen. Want wij blijven loyaal aan onze religie”.Triest. Maar voor God is niets te wonderlijk. Rabbi Saulus had maar één ontmoeting nodig met Jezus. En dat veranderde zijn leven totaal. Van een vervolger van Jezus en zijn Gemeente werd hij iemand die maar één passie had: het verkondigen van de Naam van Jezus. Hij is immers de enige Hoop voor de Jood en de niet-Jood. Ons gebed is, dat we altijd bereid zullen zijn tot verantwoording aan een ieder die rekenschap van ons vraagt van de Hoop die in ons is, met zachtmoedigheid en eerbied (1 Petrus 3:15).

Bewogen

Het was is veel opzichten een “bewogen” jaar! Een jaar van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen! We zijn zéér onder de indruk hoe de Here in alles Zijn Goddelijke Hand heeft gehad. Bijzonder en wat een voorrecht dat wij zo’n Groot God mogen dienen! Hem zij de eer en glorie!  We wensen iedereen goede en gezegende kerstdagen toe!Moge de Here God u zegenen met Zijn vrede, zodat u hart en zinnen bewaard blijven in Hem.We willen iedereen hartelijk bedanken die ook het afgelopen kalenderjaar met ons heeft meegeleefd in welke vorm dan ook! Dat waarderen we enorm en was/is een grote bemoediging voor ons. Laten we vol goede moed het nieuwe jaar ingaan, ziende op de Overste Leidsman en Voleinder van ons geloof! 

Wilt u met ons danken?
Dat Albert geen medicijnen meer hoeft te gebruiken.
Voor de mogelijkheden die we hadden om met mensen te spreken en de openhartigheid daarbij van de mensen, en we zien/merken dat God aan het werk is.

Wilt u met ons bidden?
Voor de vele contacten die we hebben, dat God verder werkt in hun hart en verstand. Velen zitten zo vast in hun eigen denkbeelden. Het kost veel geduld, wijsheid en volharding om steen voor steen af te breken.
Voor onze kleine huisgemeente “Bron van Levend Water”.
Voor Igor, dat hij een dag vrijgesteld kan worden.
Bidt u mee als een wachter op Sions muren, die roept en dag noch nacht zwijgt, totdat mensenzielen bevrijding, hulp en heil ervaren. 

Hartelijke groet van ons!

Albert en Esther